Υλοποίηση προγράμματος άνεργων νέων 18-24 ετών, με μικτό επίδομα 1.471 ευρώ

Δευτέρα 20th, Μάρτιος 2017 / 11:19

Άνεργοι, νέοι από 18 έως 24 ετών, έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, λαμβάνοντας εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.471 ευρώ (μικτά).

Η τρίτη φάση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2017 και λήγει στις 7 Απριλίου 2017. Η υλοποίηση του έργου που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Π.Α.Ν.).

Ενδεικτικοί τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι εξής:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ (COMPUTER & NETWORK TECHNICIAN)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE SPECIALIST)
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (WEB & MOBILE APPS SPECIALIST)
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATABASE DEVELOPER)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT SECURITY SPECIALIST)

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια ειδικότητα.

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Επίσης, η Πράξη περιλαμβάνει Εξατομικευμένη συμβουλευτική διάρκειας πέντε (5) ωρών και Πιστοποίηση των ωφελουμένων ανά ειδικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ:

Ρέθυμνο- στο 28310-40052, 6974393532

comments powered by Disqus

Powered by…