Nova2play με 100 Mbps

Το πολιτικό φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και τα αίτια, που το δημιούργησαν του Μελέτιου Δρετουλάκη

dretoulakisΤου Μ. ΔΡΕΤΟΥΛΑΚΗ
τ. Λυκειάρχη-Φιλολόγου

Στο Α΄ μέρος του παρόντος άρθρου μου έγραψα ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, ούτε φασίστες είναι οι άνθρωποι, ούτε ασφαλώς και δυ νάμει εγκληματίες, όπως αφήνει να εννοηθεί η εναντίον του ανωτέρω κόμματος μαύρη, και άνευ αντιλόγου, προπαγάνδα του αμαρτωλού και ένοχου Πολιτικο-Οικονομικού Κατεστημένου..Ούτε, βέβαια, και χαμη λού μορφωτικού επιπέδου, όπως, όλως αυθαίρετα και αντίθετα προς την επιβαλλόμενη σύνεση ενός πανεπιστημιακού δασκάλου, υποστήρι ξε στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου της 19ης Μαϊου τρ. έτους ο καθό λα τα άλλα συμπαθής κ. Γεώργιος Γραμματικάκης, πρώην πρύτανις του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αντίθετα μάλιστα!.Το πλείστον  αυτών φαίνεται να είναι λίαν ευυπόλη πτα και εγνωσμένου κύρους μέλη της Ελληνικής Κοινωνίας, προερχόμε να απ’ όλο το φάσμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης του λαού μας..

Επιφανείς επιστήμονες και διανοούμενοι, πανεπιστημιακοί καθηγητές, κοινωνικοί  λειτουργοί κ.λπ, αλλά και έμποροι, βιοτέχνες, αγρότες και λοιποί εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι!. Κυρίως δε ακραιφνείς δημοκράτες και αφοσιωμένοι πατριώτες, που έχουν αποστασιοποηθεί από το σάπιο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο, το οποίο  έχει οδηγήσει την πατρίδα και το λαό μας στη σημερινή αξιοθρήνητη κατάντια τους!.                                                                                                       Καλό είναι λοιπόν να είμαστε πολύ προσεχτικοί  στους χαραχτηρισμούς  που κάνομε για τους άλλους, και ,προπάντων, όταν αυτό το επιβάλλει  η ευθύνη της ιδιότητας, που έχομε.

Και  θα πρέπει, επιτέλους, να γίνει σε όλους συνείδηση, ότι κουλτούρα και προοδευτικότητα δε σημαίνει αριστερισμός, μαλλιαδούρα  και μού σια!. Δηλαδή πολλές-και κατά το πλείστον- λιγδωμένες τρίχες!. Δε ση μαίνει  πισωστράτισμα  στο χρεωκοπημένο και ανύπαρκτο σήμερα μαρξιστικό σοσιαλισμό..Για να τελειώνομε κάποτε μ’ αυτό το παραμύθι.

Του αυτού  όμως μορφωτικού επιπέδου και δημοκρατικού ήθους φαίνο νται επίσης να είναι και τα περισσότερα από τα μέλη της Χρυσής Αυ γής, σε όποιον τύχει να τα γνωρίσει ο ίδιος, και όχι μέσω της αδίστα χτης και φασιστικής εναντίον τους προπαγάνδας!.Χωρίς βέβαια να  ση μαίνει τούτο  ότι δε θα υπάρχουν, μεταξύ αυτών, και οι εξαιρέσεις..

Αλλ, επιτέλους, κάθε επίδοξος κατήγορος κάποιου πολιτικού κόμματος και των στελεχών του, υποχρεούται να γνωρίζει πρώτα πρόσωπα και πράγματα.. Κυρίως δε  να ερευνά το σχετικό ιδεολογικό μανιφέστο του κόμματος, και να μη σπεύδει να «λιθοβολεί»,  στηριζόμενος  σε μεμονωμένες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές ορισμένων στελεχών του,  χαρα χτηρίζοντας, συλλήβδην ολόκληρο το κόμμα, ως αντιδημοκρατικό και εγκληματικό!.Υπήρξε ποτέ  κόμμα, του οποίου οι οπαδοί, ή και τα στελέ χη κι οι οργανώσεις του ακόμη, να μη προέβησαν σε αντιδημοκρατικές και παραβατικές συμπεριφορές; Τις Κλαδικές και τους Πρασινοφρου ρούς του ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και τους κουκουλοφόρους τρομοκράτες αριστεριστές, τους ανάφερα ήδη στο πρώτο μέρος του παρόντος άρ θρου μου..Δε θα πρέπει όμως να παραλείψω  και τους περίπου ομοίους τους Οννεδίτες ‘‘Κενταύρους’’ της Ν.Δ.- άλλα φασιστοειδή τσουτσέκια κι αυτοί- όπως και τους τότε επικεφαλής τους Αντωνάκη Σαμαρά, νυν Πρωθυπουργό, Βασίλη Μιχαλολιάκο, νυν απερχόμενο Δήμαρχο Πειραι ώς, όπως  και το γνωστό ακροδεξιό εξτρεμιστή Μάνο Μανωλάκο!.

Ή μήπως ήταν «δημοκρατικά αγγελούδια» όλοι αυτοί και μας πόνεσαν ξαφνικά μόνο οι «φασίστες» οι Χρυσαυγίτες;

Των οποίων, τέλος πάντως, ας δούμε  λίγα αποσπάσματα από το ιδεολο γικό τους μανιφέστο, για να διαπιστώσομε κατά πόσο φασιστικό και εγ κληματικό  είναι το περιεχόμενό του..Διαβάζομε λοιπόν σ’ αυτό:                                                                                                                            «Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό Κίνημα, το οποί ο υπάρχει και δρά μέσα στα πλαίσια της  συνταγματικής τάξεως..».    Καί αλλού: «Για εμάς στο σκληρό πυρήνα της Πίστης μας ευρίσκεται το Έθ νος-Φυλή, ο αιώνιος Ελληνισμός και όχι το Κράτος, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δ ε ν  έ χ ο υ ν  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ο ι  χ α ρ α χ   τ η ρ ι σ μ ο ί  φ α σ ί σ τ ε ς  ή  ν ε ο ν α ζ ί,  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  μ α ς  α π ο δ ί   δ ο υ ν,  γ ι α  ν α  μ α ς  σ υ κ ο φ α ν τ ή σ ο υ ν  σ τ α  μ ά τ ι α  τ ο υ  λ α ο ύ,  οι π ο λ ι τ ι κ ο ί  μ α ς   α ν τ ί π α λ ο ι  κ α ι  ο ι  π λ η ρ ω μ έ ν ο ι   λ α σ π ο λ ό          γ ο ι  μ α ς  σ ε  φ υ λ λ ά δ ε ς  κ α ι  κ α ν ά λ ι α».(Η υπογράμμιση είναι δική μου)

Στην ενότητα δε «Πολιτεία και Λαϊκή Κοινότητα-Αξιοκρατία» αναγρά φονται τα κάτωθι: «Ο τρόπος της επιλογής των αρχόντων της Πολιτείας πρέπει να είναι ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ. Δεν είναι δυνατόν να κυβερνούν τη Χώρα ανάξιοι δημαγωγοί, κόλακες των πιο χυδαίων τάσεων ενός λαού». (σ.σ.Δια φωνεί κανείς σ’ αυτό;)

Και παρακάτω: «Η οικογένεια σαν κύτταρο και ουσία της Λαϊκής Κοινότη τας, της Πολιτείας, έχει σχεδόν καταργηθεί. Ο Σεβασμός στον Πατέρα, και η σεμνότητα απέναντι στους Πρεσβύτερους έχουν αντικατασταθεί από ένα ανεύθυνο και αναιτιολόγητο θράσος. Άνευ Αρχών, με κανένα Ήθος, χωρίς αιδώ, δίχως αίσθημα Τιμής και  Υπερηφάνειας. Αυτή είναι η κοινωνία των ανθρώπων της εποχής μας. Της εποχής της παρακμής. Μιάς εποχής χωρίς Αρχές, χωρίς Αξίες και Ιδανικά. Ο μ α θ η τ ή ς  δ ε  σ έ β ε τ α ι  τ ο  δ ά σ κ α   λ ο  κ α ι  ο δ ά σ κ α λ ο ς  δ ε  θ έ λ ε ι  ν α  τ ο ν  σ έ β ε τ α ι  ο μ α θ η τ ή ς, γ ι α τ ί  δ ε ν  α ν τ έ χ ε ι  τ η ν  ε υ θ ύ ν η  α υ τ ο ύ  τ ο υ   η θ ι κ ο ύ  β ά ρ ο υς ..  (Η υπογράμισση είναι επίσης  δική μου)..

Γράφονται και πολλά άλλα στην περίπου 12/σέλιδη ιδεολογική διακή ρυξη της Χρυσής Αυγής, όπως την κατέβασα από το Ίντερνετ, στο οποί ο ανέτρεξα, όταν άρχισε να γίνεται τόσος λόγος, και κυρίως να εξυφαίνονται  τόσες εξοργιστικές σκευωρίες εις βάρος αυτού του κόμματος, το οποίο παρουσίαζαν, μονομερώς, και χωρίς κανένα απολογητικό εκ μέρους του αντίλογο, ως φοβερό φασιστικό μπαμπούλα, που λίγο ακό μη, και θ’ άρχιζαν οι μαμάδες να φοβερίζουν τα κακόφαγα μωρά τους να φάνε το φαγάκι τους, γιατί αλλιώς θα τά ’τρωγαν τα ίδια οι μπαμ πούλες οι Χρυσαυγίτες!.

Σ’ αυτή τους τη διακήρυξη συνιστώ και στους αναγνώστες μου να ανα τρέξουν, ως ελεύθερα και δίκαια σκεπτόμενοι άνθρωποι!.Άλλωστε αυτό αποτελεί και βασική αρχή δικαιοκρισίας, κατά την αντίληψη και των σο φών προγόνων μας, οι οποίοι έλεγαν: «μηδενί δίκην δικάσης, πριν αν αμ φοίν μύθον ακούσης» (=να μην καταδικάσεις {ποτέ} κανένα {ενν. εκ δύο διαδί κων}, προτού ακούσεις τον λόγον {=τις απόψεις, τα επιχειρήματα} και των δύο)..

Γιατί αλήθεια, όσοι θέλουν  ν’ αποδείξουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι φασι στικό κόμμα, δεν παρουσιάζουν στον ελληνικό λαό το ιδεολογικό της μανιφέστο, ή ακόμη και τα  δημοσιεύματα των εβδομαδιαίων εφημερί δων  «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και «ΕΜΠΡΟΣ», που εκδίδει, και να του ’πούν:-Κοιτάτε τί γράφουν εδώ!.Όσα γράφουν μαρτυρούν ή δε μαρτυρούν  κα τάμαυρο φασισμό;

Όπως, επιτέλους, κάνουν κι όταν διαφημίζουν τις προκηρύξεις των τρο μοκρατών!….Για να ’δεί ο Λαός και να πεισθεί ελεύθερα ότι είναι όντως φασιστικό κόμμα η Χρυσή Αυγή; Αυτό γίνεται στα δημοκρατικά πολι τεύματα!. Αντιμετωπίζονται οι πολιτικοί αντίπαλοι με πολιτικά και ιδεο λογικά επιχειρήματα!.Δε χρησιμοποιείται  ένας φονικός καυγάς δύο φα νατικών οπαδών, για να βαφτιστεί  ‘‘εγκληματική οργάνωση’’ ολόκληρο το κόμμα του φονιά – οπαδού(;), φορτώνοντας στα στελέχη  του την εγ κληματική συμπεριφορά του οπαδού και να οδηγηθούν με χειροπέδες στη φυλακή οι βουλευτές του!.

Σε ποιά «δημοκρατική Μπανανία» έχει ξαναγίνει αυτό; Εδώ αφήνουν ελεύθερους τους εγκληματίες κουκουλοφόρους αριστερι στές, γόνους αριστερών βουλευτών, να καίνε Πολυτεχνεία, καταστήμα τα, τράπεζες, να καίνε ζωντανούς ανθρώπους, εδώ παρουσιάζονται Συ ριζαίοι βουλευτές και ζητούν τον κατ’ οίκον περιορισμό του εγκληματία τρομοκράτη Σάββα Ξηρού, εδώ αφήνουν ελεύθερους τους αρχιλήσταρ χους του δημόσιου χρήματος να χλευάζουν το ρημαγμένο ελληνικό λαό, κρατώντας «κοιμισμένη» τη λίστα  Λαγκάρντ πάνω από δυό χρόνια, κι ένα σωρό άλλους, κι εξάντλησαν όλη τους της ταχύτητα, και μάλιστα με  ταχύτητα δικαστικού «σπρίντ», για να βγάλουν ένοχους και  ν’ αλυσοδέ σουν, διασύροντάς τους στα μάτια του ελληνικού λαού, χωρίς κανένα επιβαρυντικό στοιχείο, τους  βουλευτές της Χρυσής Αυγής και τον Αρχη γό τους; Χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία, κατά την κρίση βουλευτών και άλλων κομμάτων ακόμη; Αυτές οι πράξεις συνιστούν καθαρό φασισμό!.
-4-

Έ, ΌΧΙ, βρέ καραγκιόζηδες και πίθηκοι της Δημοκρατίας!.Ή έχομε γνήσι α Δημοκρατία, ή έχομε φασισμό!.Οπότε καί παραστρατιωτικός, καί επα ναστάτης υποχρεούται (κι όχι απλά δικαιούται) να γίνει ο κάθε  γνήσι ος δημοκράτης και πατριώτης!.

Η Δημοκρατία είναι ιερό πράμα!.Και, σαν τέτοιο, δε μπορεί να την υπο βιβάζει ο κάθε διεφθαρμένος πολιτικάντης και ‘‘ματσωμένος’’ εθνολή σταρχος νταβατζής στο επίπεδο εταίρας του και να σοδομεί, εις κοινήν θέαν και  αναιδώς, εις βάρος της!. Εδώ είναι Ελλάδα!. Ο ιστορικός και ευλογημένος από το Θεό τόπος, όπου γεννήθηκαν όλες οι μεγάλες και πανανθρώπινες αξίες, με πρυτανίδα και βασίλισσα όλων τη Δημοκρα τία!.                                                                                                                                   Αυτή τη Δημοκρατία θα πρέπει να την προασπίσουν οι Έλληνες ψηφίζο ντας ανθρώπους αποφασισμένους να συγκρουστούν με τους διεφθαρ μένους πολιτικούς και οικονομικούς νταβατζήδες, που κρατάνε την Πα τρίδα και το λαό μας σε μιά μόνιμη φθαρτική στασιμότητα!.

Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων, που ας ευχηθούμε ότι θα γίνεται ολοέ να και μεγαλύτερο, αντιλήφθηκε ήδη, ότι εδώ, που φτάσαμε, μόνο ο φλογερός  πατριωτισμός, αποτελεί την ασφαλέστερη εγγύηση επιβίω σης του Έθνους και της Φυλής μας..Γι’ αυτό και, στις πρόσφατες αυτο διοικητικές εκλογές, όσο και στις ευρωεκλογές, προσπάθησε να ψηφί σει ακραιφνώς Ε θ ν ι κ ά!.Και το ίδιο θα προσπαθούν να κάνουν ολοένα και περισσότεροι Έλληνες στις μελλοντικές εθνικές εκλογές, γιατί είναι αποφασισμένοι να καθαρίσουν επιτέλους τον κορμό της πατρίδας μας από τη  λέπρα, που τη σαπίζει!.Το θέμα βέβαια είναι, αν, και κατά πό σο, θα τους δικαιώσουν, επιτέλους, ή θα τους απογοητεύσουν, κι αυτή τη φορά, οι επιλογές τους!.Αυτό είναι ευθύνη των επιλεγομένων!.

Πάντως οι ίδιοι είναι αποφασισμένοι να εξοστρακίσουν, με κάθε τρόπο, οριστικά από την πολιτική σκηνή της Χώρας όλους εκείνους, που κορόι δευαν  και καταλήστευαν τόσα χρόνια τον ελληνικό  λαό, βυθίζοντας τον ίδιο και την Πατρίδα του στη φτώχεια και στην εξαθλίωση,  παρό λο, που ήξεραν οι προδότες ότι η Τουρκία καραδοκεί συνεχώς, προκει μένου να ξανακάνει την Ελλάδα τούρκικη επαρχία!.

Να μαυρίζουν όλους εκείνους, που προσκυνούν και παίρνουν εντολές α πό το τούρκικο προξενείο της Κομοτινής, αυτή τη φιδοφωλιά των Γκρί ζων Λύκων, για το ποιους θα βάλουν και ποιους θ’ αποκλείσουν από τα ψηφοδέλτιά τους!.

Ήδη τιμώρησαν με την ψήφο των ευρωεκλογών εκείνους, που έχουν στα ψηφοδέλτιά τους ανθρώπους, που ονομάζουν τη μεγαλύτερη τρα γωδία, που γνώρισε ποτέ ο Ελληνισμός, δηλαδή τη Μικρασιατική κατα στροφή και τις σφαγές των Τούρκων εις βάρος των Ελλήνων Μικρασια τών, απλό συνωστισμό στη Σμύρνη (Ρεπούση της ΔΗΜ.ΑΡ)!.Και το ίδιο ασφαλώς θα πράξουν και  για εκείνους, που οι βουλευτές και τα στελέ χη τους λένε ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης μας (Πομά κοι, Ρομά, οθωμανοί μουσουλμάνοι) είναι ένα ενιαίο τούρκικο πρά μα!. Αυτό δηλαδή, που υποστηρίζουν οι Τούρκοι, με σκοπό την ανα γνώριση ύπαρξης τουρκικής μειονότητας στη Θράκη μας! Ή διατυπώ νουν φιλοσκοπιανές θέσεις, ή και υπερασπίζονται εγκληματίες τρομο κράτες της 17ης του Νοέμβρη (Σάββα Ξηρό), καταδικασμένους 5/άκις σε ισόβια να εκτίσουν την ποινή τους, ως κατ’ οίκον κρατούμενοι!!!  (Χριστόπουλος, Κούλογλου, Γιαταγάνη, Κουράκης, Κατριβάνου, αντί στοιχα , του ΣΥΡΡΙ ΖΑ)..Βρέ, τσουτσέκια, που φιλοδοξούν, στ’ αλήθεια, να κυβερνήσουν εμάς και, κυρίως, την Πατρίδα μας, και δεν τα ξέραμε!.

Να οδηγήσουν, ακόμη στη Δικαιοσύνη όλους εκείνους, που διέπραξαν τη Μεγάλη Προδοσία των Ιμίων, την παράδοση  στους Τούρκους του ΕΘνικού Αγωνιστή των Κούρδων Οτσαλάν, τη Μεγάλη Ληστεία του Χρηματιστηρίου,  την καταστροφή των μικροομολογιούχων, με το κού ρεμα του PSI , το αλυσόδεμα του ελληνικού λαού στα μνημόνια, εξαθλι ώνοντας τον..Κι  ακόμη όλους εκείνους, τους κατάπτυστους ανθέλλη νες, που μάχονται κι εξευτελίζουν τους πατροπαράδοτους θεσμούς μας!. Τα Ιερά και τα Όσια του Ελληνισμού, που τον κράτησαν ζωντανό και μεγαλουργούντα  επί χιλιετηρίδες!.
Κι άλλους!.Κι άλλους πολλούς ολετήρες του Έθνους και του λαού μας!.. Όλ’ αυτά βέβαια, είναι μεν ευκτέα και ελπιζόμενα ότι θα γίνουν!.Κάτω ό μως από μιά ρεαλιστική οπτική, το μεγάλο ζητούμενο είναι από ποιόν λαό και ποιούς ηγέτες του θα γίνουν!. Θα γίνουν τελικά από ένα λαό, που θα εμπιστευθεί τις τύχες του εις την ιδεολογία και το πολιτικό πρό γραμμα της Χρυσής Αυγής και των ηγετών της, όπως τουλάχιστον προϊ δεάζει η μέχρι τώρα απήχησή τους  σ’ ένα πολύ σημαντικό μέρος της λα ϊκής βάσης, που, ίσως, παραβλέπει, προς το παρόν, τα όποια άλλα τρω τά τους; Είναι, δηλαδή μιά συνειδητή ελπιδοφόρα  εμπιστοσύνη σ’ έναν καινούργιο, άφθαρτο, διαφορετικό από τα παλιά, και προπάντων με πο λιτική και πατριωτική αρετή και ήθος πολιτικό φορέα, ή κάποια απελπι σμένη και σπασμωδική αντίδραση πάνω στη λογική των: «το μη χείρ ρον, βέλτιον», ή «κάνω αυτό που σε πονάει, απλά για να σε τιμωρήσω, έστω κι αν το κάνω με βαρειά καρδιά»; Ή και των ακόμη χειρότερων: «πάσσαλος, πασσάλω κρούεται» κι, από ’κεί και πέρα, «γαία πυρί μει χθήτω» κι «αποθανέτω η ψυχή μου μετά των άλλοφύλων»; Οπότε, φυσι κά, προκύπτουν μύρια όσα δυσάρεστα παρεπόμενα;

Αλλ’ αυτό αποτελεί σίγουρα ένα πολύ μεγάλο θέμα, στο οποίο επιφυλάσ σομαι ν’ αναφερθώ στο αμέσως επόμενο άρθρο μου…

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close