ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποχρεώσεις για πρασίνισμα και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017

Πληροφορίες για το «πρασίνισμα» και τις υποχρεώσεις του παραγωγού έναντι των δηλώσεων ΟΣΔΕ δίνει σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών δεν προσμετρούνται στις αρόσιμες καλλιέργειες αυτές της βιολογικής γεωργίας, εφ’ όσον δηλωθούν στο ΟΣΔΕ από το γεωργό και προσκομιστεί πιστοποιητικό. Σε άλλο έγγραφό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τις προϋποθέσεις, τον συνολικό προϋπολογισμό και τις ενδεικτικές τιμές για το σύνολο των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013). Συνολικά υπάρχουν 16 συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης και 5 βάσει ζωικού κεφαλαίου. Όπως τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας.

Υποχρεώσεις για πρασίνισμα
Διαφοροποίηση καλλιεργειών
1) Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.

η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.

2) Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.

η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης.

Διατήρηση βοσκοτόπων
– Οι γεωργοί δεν μετατρέπουν, ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura
-Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%

Η περιοχή οικολογικής εστίασης (5% της αρόσιμης) αφορά εκτάσεις αρόσιμης καλλιέργειας άνω των 15 εκταρίων.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση για το πρασίνισμα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013)
– Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής
– Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
– Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής
– Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας
– Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης – Όροι επιλεξιμότητας
1.Σκληρό Σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο
-Πλαφόν 2017: 12.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha

2.Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018
-Πλαφόν 2017: 7.811.531€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha

3. Βιομηχανική τομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017
-Πλαφόν 2017: 3.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha

4.Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017
-Πλαφόν 2017: 7.603.500€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha

5.Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha

6.Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες
– Πλαφόν 2017: 4.882.207€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha

7.Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες
-Πλαφόν 2017: 6.835.089€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha

8.Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha

9.Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017
-Πλαφόν 2017: 950.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha

10.Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
– Πλαφόν 2017: 6.835.089€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha

11.Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 12.

12.Κοριθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας
– Πλαφόν 2017: 5.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha

13.Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές
-Πλαφόν 2017: 4.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha

14.Μήλα
-Πλαφόν 2017: 4.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha

15.Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης
-Πλαφόν 2017: 500.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha

16.Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι
-Πλαφόν 2017: 25.809.281€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου – Όροι επιλεξιμότητας
1.Μεταξοσκώληκες: 20.000 αυγά/κυτίο
-Πλαφόν 2017: 781.153€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο

2.Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017
-Πλαφόν 2017: 36.336.635€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο

3.Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο
-Πλαφόν 2017: 50.978.015€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο

4.Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
-Πλαφόν 2017: 2.820.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ

5.Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
-Πλαφόν 2017: 560.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο

Διαβάστε ολόκληρο το ενημερωτικό έγγραφο για τον πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ – Καθεστώτα Ενίσχυσης και Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017

agrotypos.gr

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close