Προκηρύχθηκε η κατασκευή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου

Στην προκήρυξη του έργου κατασκευής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου προχώρησε ο Δήμος Ρεθύμνου, ικανοποιώντας ένα σημαντικό και χρόνιο αίτημα της περιοχής, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα σχολικής στέγης.

Η διακήρυξη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση κατασκευής του έργου, το οποίο έχει προυπολογισμό 3.030.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου  στις 25 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια  επιτροπή και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  30 μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»,     στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014 – 2020».

Σχετικά άρθρα