Σταύρος βουρβαχάκης: Γιατί καταψήφισα τις οικονομικές καταστάσεις του Δ.Ρ. χρήσεως 2016

Μελετώντας προσεκτικά την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου χρήσης 2016 πρέπει να σταθούμε στα εξής σημεία:

Α) Δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Δήμου αποζημιώσεις ποσού δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (2.917.000) ευρώ που αφορούν αγωγές κατά του Δήμου.  Ειδικότερα ποσό 1,6 εκ. ευρώ αφορά αγωγές αποζημιώσεων δικαιούχων απαλλοτριώσεων – ρυμοτομήσεων, 17 χιλιάδες ευρώ αγωγές εργαζομένων στο Δήμο για μισθούς και επιδόματα και 1,3 εκατομμύρια ευρώ περίπου αφορά αξιώσεις τρίτων από παροχή εργασίας, προμήθειες και εκτέλεση έργων.  Επομένως δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις γεγονός που επηρεάζει τόσο τον Ισολογισμό της 31/12/2016 στο σκέλος του Παθητικού στις «Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα»  όσο και την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης στο λογαριασμό «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους».

Για το συγκεκριμένο θέμα ο ορκωτός ελεγκτής διατυπώνει επιφύλαξη και φέτος όπως και πέρυσι.

Αυτός ο παράγοντας επηρεάζει αρνητικά το καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως με αποτέλεσμα το κέρδος των 2.407.366,26 € που εμφανίζεται στον Ισολογισμό να είναι πλασματικό.

Β)  Στην έκθεση ελέγχου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η παρατήρηση του ορκωτού ελεγκτή στο ερώτημα αν οι λογιστικές εργασίες στο Δήμο είναι πλήρως μηχανογραφημένες.  Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μηχανογράφηση της παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης αυτών.

Και πέρυσι υπήρχε η ίδια παρατήρηση.  Επιπλέον ο ορκωτός στην έκθεσή του παρατηρεί ότι δεν γίνονται μηνιαίες λογιστικές συμφωνίες της Αποθήκης με την Γενική Λογιστική.

Γ)  Στον τομέα της Διαχείρισης, δηλαδή της διαχειριστικής οργάνωσης του Δήμου, ο ορκωτός παρατηρεί ότι δεν υπάρχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου δηλαδή εσωτερικός ελεγκτής, ούτε ολοκληρωμένη μελέτη οργάνωσης συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Δ)  Τέλος αν κάνουμε σύγκριση του Προϋπολογισμού με τον Απολογισμό του 2016 στο σκέλος των εσόδων θα δούμε ότι υπάρχει μια αρνητική διαφορά γύρω στα 8,1 εκατομμύρια ευρώ (δηλαδή ποσοστό 13,07%) και στο σκέλος των εξόδων η αρνητική διαφορά είναι 31,6 εκατομμύρια ευρώ (δηλαδή ποσοστό 51,08%).  Οι διαφορές αυτές υπήρχαν και στις  οικονομικές καταστάσεις του 2015.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 του Δήμου Ρεθύμνου. 

 

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close