Minoan Lines

Στις….διαδικασίες το πρόγραμμα δακοκτονίας

Απάντηση του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης σε Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, Νίκου Μωραίτη και Σταύρου Τάσσου

Με βήματα….χελώνας φαίνεται πως προχωρά η υλοποίηση του φετινού προγράμματος δακοκτονίας, καθώς σύμφωνα με το Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπουργικών υπογραφών για τις προσλήψεις προσωπικού, ενώ ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκων.

Αυτά προκύπτουν από την αναλυτική απάντηση του Υπουργείου σε Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ για το «τι μέτρα θα λάβουν ώστε: Να εξασφαλιστεί η ενιαία πανελλαδικά, ολοκληρωμένη επιστημονικά άρτια και ασφαλής εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας, με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προχωρήσει άμεσα η προμήθεια των αναγκαίων φυτοφαρμάκων για τη δακοκτονία και να προσληφθεί το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα.»

Η απάντηση που δόθηκε αναφέρει τα εξής:

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Συντυχάκης, Ν. Μωραΐτης και Σ. Τάσσος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όσον αφορά στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Δακοκτονίας, πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙΒβ31 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) και τα π.δ. που αφορούν στους Οργανισμούς των Περιφερειών, η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του δάκου, των αρουραίων, των ακρίδων κ.ά., ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των ελαιοκομικών Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δακοκτονίας αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Περιφέρεια Κρήτης, σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός την τελευταία τριετία, ήτοι τα έτη 2018, 2017 και 2016, έχει παραμείνει σχεδόν σταθερός, όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Η επιλογή της ανάθεσης του έργου των ψεκασμών και της παγιδοθεσίας ήταν η εναλλακτική λύση στη συνεχή μείωση του εγκεκριμένου αριθμού του εποχιακού προσωπικού του Προγράμματος Δακοκτονίας. Η τριετής σύμβαση με τους εργολάβους των ψεκασμών είναι θετική, επειδή εξασφαλίζει την έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών τις δύο επόμενες χρονιές που έπονται του διαγωνισμού.

Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017:

Σύμφωνα με τις Εκθέσεις του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της Κρήτης:

α) Στην Π.Ε. Ηρακλείου υπήρξε οψίμιση της παραγωγής λόγω κλιματολογικών συνθηκών (πήξη πυρήνα 10/06/2017), περιορισμένοι δακοπληθυσμοί το καλοκαίρι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένοι δακοπληθυσμοί το φθινόπωρο λόγω ευνοϊκών συνθηκών. Η καρποφορία κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Έναρξη πρώτου ψεκασμού στις 27/06/2017 (εξαιτίας καθυστερήσεων στις διαδικασίες των διαγωνισμών) και τελευταίου στις 3/11/2017. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο (Μ.Ο.) 3,15 ψεκασμοί και το ποσοστό δακοπροσβολής κυμάνθηκε στο 3,6%, με εξαίρεση μεγαλύτερα ποσοστά σε κάποιες περιοχές με μικροκλίμα, το οποίο ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη των δακοπληθυσμών.

β) Στην Π.Ε. Λασιθίου υπήρξε χαρακτηριστικά εξαιρετικά χαμηλή καρποφορία και οψίμιση της παραγωγής, οι οποίες μαζί με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου και τις καθυστερήσεις στις πολύπλοκες διαδικασίες των διαγωνισμών, οδήγησαν σε έναρξη του 1ου ψεκασμού στις 10 Ιουλίου και διαμόρφωσαν επίπεδα δακοπροσβολής γύρω στο 8%. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν κατά Μ.Ο. 4 ψεκασμοί.

γ) Στην Π.Ε. Ρεθύμνου η καρποφορία κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν κατά Μ.Ο. 3,87 ψεκασμοί (1ος ψεκασμός στις 26/6 και τελευταίος στις 13/10). Η δακοπροσβολή στη λήξη της περιόδου κυμάνθηκε στο 5,82%.

δ) Στην Π.Ε. Χανίων πραγματοποιήθηκαν 3,82 ψεκασμοί κατά Μ.Ο., οι οποίοι ξεκίνησαν αρχές Ιουλίου. Η καρποφορία κυμάνθηκε περί το 60%. Οι υψηλές θερμοκρασίες του φθινοπώρου αύξησαν τους δακοπληθυσμούς και έτσι το ποσοστό της δακοπροσβολής στη λήξη της περιόδου έφτασε στο 4,9%.

Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018:

α)Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) απέστειλε έγκαιρα το αριθμ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο με θέμα: «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018» προς τις ελαιοκομικές Π.Ε. της χώρας.

β) Η κατανομή των πιστώσεων έτους 2018 πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. 2170/1-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) Υ.Α., συνολικού ύψους 20.100.000 €. Στην Περιφέρεια Κρήτης κατανεμήθηκε το ποσό των 7.093.000€.

Ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018, σημειώνεται ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έχει καταρτίσει σχέδιο απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει), με το οποίο καθορίζεται για το έτος 2018 ο αριθμός κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απαιτείται για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018.

Το εν λόγω σχέδιο Κ.Υ.Α. υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό Εσωτερικών και εστάλη για συνυπογραφή στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μετά τη συνυπογραφή από τους αρμόδιους Υπουργούς και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ως άνω αρμόδια Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, ύστερα από εισήγηση της προαναφερθείσας Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, θα καταρτίσει απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ο καθορισθείς με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. αριθμός προσωπικού θα κατανεμηθεί στις αρμόδιες για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού Π.Ε. – ΔΑΟΚ των Ελαιοκομικών Νομών της χώρας για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018.

Όσον αφορά στην προμήθεια των υλικών δακοκτονίας, σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της πίστωσης ύψους 5.268.054 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) από το Υπουργείο Εσωτερικών στο ΥΠΑΑΤ (απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμ. 8731/45299/27-03-2018) και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια ελκυστικών και εντομοκτόνων ουσιών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι η μέθοδος των δολωματικών ψεκασμών είναι επιστημονικά και περιβαλλοντικά η πλέον ενδεδειγμένη, η οποία εξασφαλίζει την ποιοτική και ποσοτική παραγωγή ελαιολάδου σε όλη τη χώρα. Για την ποιοτική αναβάθμιση του Προγράμματος Δακοκτονίας, αναφέρεται ότι:

•υπάρχει συνεργασία με τα σχετικά Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, τα οποία ασχολούνται με την καταπολέμηση του δάκου και ό,τι νεότερα επιστημονικά δεδομένα προκύπτουν, εντάσσονται στο Πρόγραμμα, ώστε να βελτιωθεί η δολωματική μέθοδος καταπολέμησης του δάκου,

• υπάρχει συνεργασία με φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.ά.) για την επίλυση θεμάτων επί των διαδικασιών του Προγράμματος και πάντα σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ των ελαιοκομικών Π.Ε. της χώρας,

• πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια Συνάντηση Δακοκτονίας (η τελευταία έγινε το χρονικό διάστημα 1-3 Ιουνίου του 2016 στη Χαλκιδική) με τη συμμετοχή των ελαιοκομικών Π.Ε, και των συνεργαζόμενων για το Πρόγραμμα Φορέων,

• έχει εισαχθεί, τα τελευταία χρόνια, η χρήση νέων τεχνολογιών (GPS-GIS) για τον εκσυγχρονισμό του Προγράμματος Δακοκτονίας. Η έκταση εφαρμογής της χρήσης (GPS-GIS) σε κάθε Π.Ε. εξαρτάται από τις δυνατότητες (ανθρώπινο δυναμικό, όγκο εργασίας, διάθεση) που διαθέτει κάθε ΔΑΟΚ. Η χρήση των ανωτέρω τεχνολογιών κρίνεται αναγκαία από το ΥΠΑΑΤ και γίνεται ολοένα και ευρύτερη, καθώς αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης των εργασιών της δακοκτονίας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 2009/128/EK «καθορισμός πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, των εφαρμοστικών μέτρων αυτής και η λήψη εθνικών μέτρων συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας» και, ειδικότερα, με το άρθρο 28, για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, στόχος στην εφαρμογή του Προγράμματος θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των ψεκασμών στο ύψος των εντελώς απαραίτητων και στον σωστό χρόνο εφαρμογής για την αποτελεσματική προστασία της ελαιοπαραγωγής.

flashnews.gr

Physical Gym Rethymno

Σχετικά άρθρα