Nova Professional Economy 23 euro!!!

Αλλαγές στους ορισμούς του «ενεργού γεωργού» και του «μόνιμου βοσκότοπου»

ΜΕ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αλλαγές στους ορισμούς του «ενεργού γεωργού» και του  «μόνιμου βοσκότοπου»

Αλλαγές στους ορισμούς πολύ σημαντικών θεμάτων που αφορούν την επιλεξιμότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων για να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις περιλαμβάνει η τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης χθες. Πρόκειται για την τροποποίηση του ορισμού του ενεργού γεωργού και του μόνιμου βοσκότοπου, με βάση την ενδιάμεση αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που επήλθε από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 2, “τροποποιείται η αριθμ. 104/7056/21.01.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147/Β΄/2015) ως εξής:

  1. Το στοιχείο 10 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο.

Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή και άλλα είδη όπως θάμνοι και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Επίσης μόνιμος βοσκότοπος θεωρείται:

  1. γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν παραδοσιακά στις εκτάσεις βοσκής, και
  2. γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές. Tα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του50 % της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Καθιερωμένες τοπικές πρακτικές είναι του παραδοσιακού χαρακτήρα που εφαρμόζονται συνήθως και πρακτικές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»
  3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2014, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του ως άνω κανονισμού. Για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψιν το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».

  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 καταργείται.”

Η πιο ουσιαστική διαφορά είναι ότι στην προηγούμενη απόφαση έλεγε ότι: “Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.”

Όσον αφορά τους βοσκότοπους, το θέμα είναι γνωστό εδώ και καιρό, ως πρόθεση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον ορισμό τους ώστε να είναι επιλέξιμες περισσότερες εκτάσεις με ξυλώδη και θαμνώδη βλάστηση, οι οποίες προηγουμένως δεν μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για επιδότηση. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επέκταση του ορισμού “πέρασε” στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τώρα πλέον πήρε τη μορφή υπουργικής απόφασης για να ισχύσει από τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ 50% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΕΚ ΤΟΥ 2018

Διεύρυνση των επιλέξιμων βοσκοτόπων, νέες εξαιρέσεις από το πρασίνισμα και αύξηση έως το 50% της αξίας των δικαιωμάτων που κατέχουν οι νεαροί αγρότες προβλέπει μεταξύ άλλων η τροποιητική απόφαση για το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων στη χώρα μας.

Πλέον το ύψος της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας θα υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25%.Πλέον το ύψος της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας θα υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25%.

Την ίδια ώρα με έτερη υπουργική απόφαση, προβλέπεται οριζόντια μείωση 2% στη βασική ενίσχυση υπέρ Εθνικού Αποθέματος για την πληρωμή νέων και νεοεισερχόμων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση πλέον το ύψος της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας θα υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% και 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός. Ο εν λόγω συντελεστής ετησίως καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει η απόφαση.

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης

Close