Nova Professional Economy 23 euro!!!

Βαθύτερα στην κρίση βουλιάζει η Folli Follie μετά την καταγγελία δανειακής σύμβασης 20 εκατομμυρίων

Το πρώτο πιστωτικό γεγονός της Folli Follie που πιθανότατα σύμφωνα με πηγές της αγοράς θα εξελιχθεί σε ντόμινο ήρθε με την μορφή καταγγελίας δανειακής συμβάσεως από πιστωτή του ελληνικού ομίλου που συνοδεύτηκε από κατάπτωση σχετικής εγγυητικής επιστολής της εισηγμένης αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την Folli Follie «η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο έναρξης συναινετικής συνεργασίας με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της, συμπεριλαμβανομένου του κατόχου του Schuldschein (σ.σ.: δανειακή σύμβαση υπό το γερμανικό δίκαιο) των EUR 20 εκατομμυρίων και των συμβούλων της Ad Hoc Επιτροπής των κατόχων των Μετατρέψιμων Ομολόγων, προκειμένου να συζητήσει μια δυνητική αναστολή ενεργειών υπέρ της Εταιρίας και των θυγατρικών της και να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για την μελλοντική αναδιάρθρωση του Ομίλου».

Ουσιαστικά η Folli ανακοινώνει την πρόθεση της να ξεκινήσει διαβούλευση με τόσα πιστωτές της προκειμένου να αναδιαρθρώσει τις υποχρεώσεις της. Σε ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Folli Follie Γεώργιος Κουτσολιούτσος δηλώνει πως «η διοίκηση παραμένει δεσμευμένη να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του ομίλου και εργάζεται σκληρά προκειμένου να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τους εργαζομένους, τους μετόχους και λοιπούς stakeholders του ομίλου».

Κατά την 13η Αυγούστου 2018, οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των εταιριών του Ομίλου στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική ήταν ως εξής:

• Schuldscheindarlehen: EUR 51 εκατομμύρια (για ποσά EUR 31 εκατομμύρια και EUR 20 εκατομμύρια)

• Μετατρέψιμα ομόλογα: EUR 249,5 εκατομμύρια

• Ομόλογα CHF: CHF 150 εκατομμύρια

• Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: EUR 18 εκατομμύρια

• Λοιπός τραπεζικός δανεισμός: EUR 47 εκατομμύρια και GBP 10 εκατομμύρια (εξαιρώντας, για τους σκοπούς αυτούς, CHF 19 εκατομμύρια για υποχρεώσεις που είναι πλήρως εξασφαλισμένες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις 2016 και 2017).

Αρκετές Ευρωπαϊκές θυγατρικές έχουν επίσης ορισμένες υποχρεώσεις από διάφορες εμπορικές χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον, οι θυγατρικές του Ομίλου στην Ασία έχουν αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις από μικρότερες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης.

Όπως ανακοινώθηκε στις 23 Ιουλίου, την 20ή Ιουλίου 2018 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή για την Folli Follie από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (η Προσωρινή Διαταγή) έως την δικάσιμο (που έχει οριστεί για την 12η Σεπτεμβρίου 2018) για την συζήτηση αίτησης της εταιρίας για την λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α (6) του Ν. 3588/2007 (όπως έχει τροποποιηθεί).

Η Folli Follie ανακοινώνει επίσης ότι σύντομα θα ειδοποιήσει τον εκπρόσωπο (Trustee) για τα μετατρέψιμα ομόλογα και τον αντιπρόσωπο κατόχων των ομολόγων σε ελβετικό φράγκο για την επέλευση ορισμένων γεγονότων παραβίασης που έχουν ανακύψει κατά τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των κινητών αξιών ως αποτέλεσμα αφενός της ενέργειας του μόνου κατόχου του Schuldschein των EUR 20 εκατομμυρίων, με την επίδοση της από 9 Αυγούστου 2018 ειδοποίησης καταγγελίας που καθιστά την οφειλή ληξιπρόθεσμη και την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που έχει δοθεί από την εταιρία, και αφετέρου της χορήγησης της Προσωρινής Διαταγής.

Όπως έχει ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου 2018, η Folli Follie έχει ορίσει την Rothschild ως κύριο χρηματοοικονομικό της σύμβουλο και έχει αναθέσει στην Ernst & Young LLP (EY) την διενέργεια ειδικού ελέγχου ορισμένων στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για την χρήση 2017, και στην Alvarez & Marsal LLP (A&M) την διενέργεια δικανικής αξιολόγησης (forensic review) των πλέον πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων των Ασιατικών θυγατρικών της. Κατά την Folli Follie, εκτιμάται ότι η A&M θα ολοκληρώσει το έργο της προς το τέλος Αυγούστου 2018 και η ΕΥ θα ολοκληρώσει το δικό της έργο κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου μετά την λήψη της αξιολόγησης της A&M.

Η Folli Follie ανέθεσε πρόσφατα στην Deloitte Business Solutions S.A. (Deloitte) να την συνδράμει στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πλέον πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων (entity priority analysis) προς χρήση στις μελλοντικές συζητήσεις αναδιάρθρωσης με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές και άλλους ενδιαφερομένους.

Διαβάστε ΕΔΩ την ανακοίνωση της FOLLI FOLLIE προς το χρηματιστήριο Αθηνών.

563_6444_2018_Greek_1

 

kathimerini.gr

Σχετικά άρθρα