Nova Professional Economy 23 euro!!!

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για το τεχνικό πρόγραμμα και τον νέο προϋπολογισμό

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Με την προβλεπόμενη από το νόμο δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στην σχετική επιτροπή την περασμένη Πέμπτη, κινήθηκαν οι διαδικασίες του Δήμου Ρεθύμνου για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Το ύψος των έργων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα ανέρχονται σε 23.439.941,23€.

Η τελική πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

 • Τα συνεχιζόμενα έργα που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις ΣΑΕΠ
 • Τα συνεχιζόμενα έργα που χρηματοδοτούνται από εξειδικευμένες πιστώσεις ΣΑΤΑ και ΣΑΕ που αφορούν σε έργα Πολιτικής Προστασίας
 • Τα συνεχιζόμενα έργα που χρηματοδοτούνται από εξειδικευμένες πιστώσεις ΣΑΤΑ, που αφορούν σε έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων
 • Τα συνεχιζόμενα έργα από ΣΑΤΑ
 • Τα συνεχιζόμενα έργα από τα έσοδα σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Παρακρατηθέντα) περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, όπως αυτά είχαν αποδοθεί τα προηγούμενα έτη.
 • Τα ποσά των ανταποδοτικών υπηρεσιών και τους υπόλοιπους ίδιους πόρους του Δήμου
 • Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο
 • Έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορες άλλες πηγές.
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. Έτους 2019, θα πρέπει να προβλέψουμε ΣΑΤΑ για το 2019 το ποσό που είχε προβλεφθεί και για το 2018 . Δηλαδή το ποσό των 830,00€.
 • Το γεγονός ότι υπάρχουν έσοδα στο Δήμο από λατομεία, από πρόστιμα αυθαιρέτων και από την ελεγχόμενη στάθμευση.
 • Όσον αφορά την υποχρέωση του Δήμου για τις εισφορές σε χρήμα αυτή προκύπτει από τα εισπραχθέντα μέχρι  σήμερα  ποσά από εισφορές σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.
 • Τέλος κατά τη διάρκεια εκπόνησης του τεχνικού προγράμματος, μία σειρά από εγγραφές που βρίσκονταν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018 έχουν αφαιρεθεί διότι ολοκληρώθηκαν και δεν απαιτήθηκαν τα αναγραφόμενα κονδύλια λόγω των εκπτώσεων που επιτεύχθηκαν.
 • Μία σειρά από εγγραφές παρουσιάζουν ως ποσό την πρόβλεψη που υπάρχει γι αυτά από την υλοποίηση τους μέχρι το τέλος του 2018.
 • Τέλος θα πρέπει εκτός από την αποτύπωση των συνεχιζόμενων έργων να προβλέψουμε και την πιθανή απορρόφηση τους μέχρι το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει το Τεχνικό πρόγραμμα στο τέλος Αυγούστου που ήταν η ημερομηνία βάσης σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος του 2019 να υπάρχει τελικά μια διαφοροποίηση μέχρι το τέλος του έτους.

Στην εισήγηση που έχει δημοσιοποιηθεί οι τεχνικοί παράγοντες του Δήμου Ρεθύμνου αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Για το έτος 2019 και ιδιαίτερα όσον αφορά στα κονδύλια από ΣΑΤΑ βλέπουμε ότι  έχει πλέον καθηλωθεί μόνιμα  σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα ποσά που θα αναλογούσαν κανονικά μετά την δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου. Το ποσό το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί για το 2019 είναι της τάξης των 766.830,00€ ακριβώς ίδιο με το ποσό το οποίο είχε προβλεφθεί και για το 2018.

Ένα άλλο κονδύλι είναι τα παρακρατηθέντα ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο τα προηγούμενα έτη. Αυτή τη στιγμή το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό είναι 723.039,38.

Όσον αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από πόρους του Δήμου έχουμε συνολικά το ποσό των 7.331.978,09€ για το 2019,  ποσό  το οποίο είναι διπλάσιο σε σχέση με το περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του έτους με αποφάσεις του ΔΣ ενισχύονταν κωδικοί του Τεχνικού Προγράμματος από διαθέσιμους πόρους Δήμου τα οποία αθροιζόμενα με τα υπόλοιπα διαθέσιμα  για το 2019 οριστικοποίησαν το ποσό  στο παραπάνω νούμερο. Η αυξημένη αυτή ροή κονδυλίων από Πόρους Δήμου κατά τον τελευταίο χρόνο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα έσοδα, κυρίως, του τομέα  των ρυθμίσεων των οφειλετών,  με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του συνολικού ποσού που θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις.

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν  και  ποσά από συγκεκριμένες πηγές όπως τα έσοδα από Λατομεία συνολικού ποσού  450.332,73€, τα έσοδα από την ελεγχόμενη στάθμευση ποσού 307.134,76€ και τέλος τα έσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων συνολικού ποσού 373.263,44€ ποσά που μπορεί να διατεθούν για έργα κοινωφελούς σκοπού, για βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, εφαρμογή σχεδίων πόλης,  και αναπλάσεις περιοχών.

Όσον αφορά τις πιστώσεις από Δημόσιες Επενδύσεις (ΣΑΕΠ) έχουμε μια σειρά από έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους Δημοσίων Επενδύσεων και είναι είτε συνεχιζόμενα είτε εντάχθηκαν εντός του 2018.

Τέλος έχουμε και την κατηγορία των έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά κονδύλια και πιο συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, leader κ.α.

Τέλος για τις προτάσεις που συμπεριλήφθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα λήφθηκαν υπ’ όψιν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται αυτή τη στιγμή στο ταμείο του Δήμου και αφορούν χρηματοδοτήσεις από τις ακόλουθες πηγές :

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2019
ΣΑΤΑ 2.641.898,00
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ 723.039,88
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 120.000,00
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 340.961,83
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝΟΣΚ 604.901,89
ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 223.273,67
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 563.634,46
ΛΑΤΟΜΕΙΑ 450.332,73
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 7.331.978,09
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 373.263,44
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 307.134,76
ΣΑΕΠ 1.439.301,00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 3.010.517,64
ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 5.309.703,84
   
ΣΥΝΟΛΟ 23.439.941,23

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και όπως

εφαρμόζεται μέχρι σήμερα όλες οι νέες πιστώσεις που θα προκύψουν εντός του έτους 2019 εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Πρ/σμό με αποφάσεις Τροποποίησης που παίρνει το Δ.Σ. έπειτα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε συνέχεια της αναφοράς στα κονδύλια και τις πηγές  χρηματοδότησης όλων των έργων και ενεργειών που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνης για το 2019, θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε το γεγονός ότι το 2018 ήταν μια πραγματικά μεταβατική περίοδος για την χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα προγράμματα Υπουργείων όπως π.χ. ο Φιλόδημος Ι και ΙΙ του Υπ. Εσωτερικών

Γενικότερα παρατηρήθηκε ένα κενό και μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των προσκλήσεων για προτάσεις έργων, ειδικά στους πρώτους μήνες του έτους με επακόλουθο την έκδοση πολλών προσκλήσεων ταυτόχρονα μέσα στην  άνοιξη και το καλοκαίρι  του 2018 με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη συγχρόνως πολλές καταθέσεις προτάσεων, αλλά και άλλες στη φάση  αξιολόγησης. Αυτά που έχουν ήδη αξιολογηθεί και ενταχθεί και αποτυπώνονται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι  η προμήθεια εξοπλισμού ΑμεΑ για τις παραλίες του Δήμου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και η προμήθεια μηχανημάτων έργου και η επισκευή και συντήρηση σχολικών υποδομών, που εντάχθηκαν στο Φιλόδημο.

Πιο αναλυτικά για τις προσκλήσεις που είναι σε εξέλιξη

Προσκλήσεις  για το Leader τόσο από τον ΟΑΚ όσο και από τον ΑΚΟΜΜ.  Έχουμε ήδη καταθέσει τέσσερις προτάσεις στο τέλος Αυγούστου και περιμένουμε την αξιολόγηση. Δύο στον ΑΚΟΜΜ (επιλέξιμες Δημοτικές Ενότητες Αρκάδι και Ρέθυμνο) και δύο στον ΟΑΚ (επιλέξιμες Δημοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά Και Λαππαίων). Οι προτάσεις αφορούν: Στον ΟΑΚ η α) κατασκευή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Επισκοπή (210.000,00€) πάνω από τον ήδη κατασκευασμένο παιδικό σταθμό και η β) ολοκλήρωση του χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην είσοδο της Επισκοπής (150.000,00€). Στον ΑΚΟΜΜ , η κατασκευή χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελεύθερνα (150.000,00€), και η ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Πηγή (200.000,00€).

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης και της πρόσκλησης της Έξυπνης Εξειδίκευσης για ενίσχυση εφαρμογών στον ηλεκτρονικό πολιτισμό κατατέθηκε τέλος Σεπτέμβρη η πρόταση για «Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής για την πόλη του Ρεθύμνου» Π/Υ  290.000,00€ περίπου  Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού πολυμεσικού περιεχόμενο για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μέσω διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης.

Η  πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου – με τίτλο Αστική Αναζωογόνηση κατατέθηκε η πρόταση  για την «Ολοκλήρωση του δεύτερου τμήματος της Αποστολάκη»  Π/Υ περίπου 600.000,00€.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία των φακέλων για την κατάθεση προτάσεων:

Η βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις με ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος Ι . Π/Υ περίπου 1.800.000,00€ με 868.000,00 επιχορηγούμενο ανά Δήμο και τα υπόλοιπα εμείς. Οι επιλέξιμοι δρόμοι για ένταξη στο πρόγραμμα έπειτα από διερεύνηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οριστικές αδειοδοτήσεις που είχαν τη δυνατότητα να πάρουν είναι οι αγροτικοί δρόμοι που βρίσκονται στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: α) Γερανίου, β)Επισκοπής, γ)Αγ. Κωνσταντίνου, δ) Χαμαλευρίου, ε)Πρινέ, στ)Άδελε, z)Σαϊτούρες, η)Κάστελλος, θ)Ζουρίδι. Η κατάθεση πρόκειται να γίνει εντός των επόμενων ημερών.

Προετοιμάζεται η κατάθεση προτάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση δύο κτιρίων του Δήμου στα πλαίσια πρόσκλησης του ΠΕΠ Κρήτης. Αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου (Π/Υ 680.000,00€) και 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης (Π/Υ 912.000,00€). Προβλέπονται εργασίες από οικοδομικές, αλλαγή φωτιστικών, κλιματιστικών έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κ.α. για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου (Open Mall).  Σε συνεννόηση και συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο μέσω προγραμματικής  συμφωνίας ετοιμαζόμαστε για την κατάθεση πρότασης για μια εμπορική περιοχή στην οποία θα γίνουν παρεμβάσεις από το Δήμο στον δημόσιο χώρο (αναπλάσεις, αναδείξεις περιοχών και κτιρίων, κατασκευές, προμήθειες αστικού εξοπλισμού, προμήθειας έξυπνων – Smart συστημάτων κ.α. Και τα εμπορικά καταστήματα να κάνουν παρεμβάσεις ενιαίες και ομοιόμορφες, προμήθεια έξυπνων συστημάτων, πληροφόρηση κ.α. Προϋπόθεση να συμμετέχουν το 70% των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής και τουλάχιστον 50 σε απόλυτο νούμερο. Οι παρεμβάσεις του Δήμου μπορούν να ανέλθουν μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€

Τέλος περιμένουμε την έγκριση του έργου βελτίωσης  των παιδικών χαρών από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  συνολικού ποσού 326.310,00€ που έχει κατατεθεί από τον Απρίλιο του 2018.

Για το τέλος αφήσαμε την έγκριση της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στην ΠΕ Ρεθύμνου. Με την 3746/25-9-2018 απόφαση του ο Περιφερειάρχης Κρήτης ενέκρινε την ΟΧΕ Ρεθύμνου με συνολικό ποσό 12.800.000,00 όπου δικαιούχοι είναι ο Δήμος Ρεθύμνης και ο Δήμος Αγ. Βασιλείου.  Αναλυτικά παραθέτουμε τον πίνακα των εγκεκριμένων δράσεων με βάση τις επενδυτικές προτεραιότητες. Ανά δράση θα βγαίνει πρόσκληση και θα καταθέτουμε τα έργα που ενδεικτικά είχαμε προτείνει και με βάση τα οποία εγκρίθηκε και η στρατηγική. Να επισημάνουμε εδώ ότι το προαναφερθέν ποσό πρόκειται να διατεθεί στο σύνολο του για την ΟΧΕ Ρεθύμνου καθώς κατά την πορεία εκτέλεσης των έργων οι όποιες εκπτώσεις θα επιστραφούν και μάλιστα θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Ρεθύμνης έπειτα και από τη δεσμευτική επιστολή του Δημάρχου Αγ. Βασιλείου κατά την κατάθεση της επικαιροποιημένης πρότασης της ΟΧΕ τον προηγούμενο Μάιο.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν όλα τα  παραπάνω, η πλειοψηφία των οποίων είναι δεδομένες πιστώσεις που θα έλθουν στο Δήμο, δημιουργούν μια δυναμική στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 του οποίου το πραγματικό τελικό ποσό θα ανέλθει στα 35 με 37 εκατομμύρια.

Αθροίζοντας τις πιστώσεις όλων των έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Δήμου  το συνολικό ποσό στο οποίο θα κλείσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνης για το 2019 είναι: 23.439.941,23€»

Σχετικά άρθρα